Integritetspolicy

RiQuest Group AB värnar om din personliga integritet
RiQuest Group AB, org.nr. 559358–5382, Södra Billstagatan 22, 722 40 Västerås (”Bolaget”, ”RiQuest”, ”vi” eller ”vår”) värnar om att dina personuppgifter ska behandlas på ett integritetssäkert sätt med god skyddsnivå och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Denna Integritetspolicy beskriver hur Bolaget behandlar personuppgifter om dig som:
- Är kund och använder Bolagets applikation eller potentiell sådan kund.
- Är representant för ett företag som är leverantör eller samarbetspartner, eller potentiell leverantör eller samarbetspartner till Bolaget.
- Besöker vår hemsida www.riquest.com
- Som ansöker om anställning hos oss och är aktieägare eller representant för aktieägare eller innehavare eller representant för innehavare av andra finansiella instrument som kan omvandlas till, konverteras till eller ger rätt att förvärva aktier i Bolaget (”Aktieägare”).
Vid frågor om Bolagets integritetsskydd är du alltid välkommen att kontakta oss.Bolagets kontaktuppgifter framgår nedan under rubriken ”Kontaktinformation”.
Personuppgiftsansvarig
Bolaget är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.
Vilka personuppgifter hanterar bolaget?
Personuppgifter är alla upplysningar och all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person som är i livet. Det är uppgifter om dig och din person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, kontaktuppgifter, bilder av dig och IP-adress. Med behandling avses varje typ av åtgärd som vidtas med personuppgifter såsom insamling, lagring, användning, bearbetning och överföring av personuppgifter.
Personuppgifter om dig som kund och användare av RiQuest app
Bolaget samlar in och lagrar följande information om dig som Bolaget behöver för att kunna kontakta dig och fullgöra Bolagets åtaganden gentemot dig som kund av RiQuest tjänster och med ett användarkonto till Bolagets applikation.
Personuppgiftsansvarig
Bolaget är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning. Tillhandahållandet av personuppgifter kan vara ett lagstadgat krav eller ett krav som grundar sig på ett avtal eller som är nödvändigt vid ingående av ettavtal. Nedan följer de kategorier av personuppgifter vi behandlar samt exempel på vilka personuppgifter som ingår i dessa kategorier.
Person- och kontaktinformation som kan användas för att identifiera dig, såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Dina namn och adressuppgifter uppdateras löpande via det statliga personadressregistret (SPAR).

Kunduppgifter som avser uppgifter som är kopplat till din kundprofil hos Bolaget, vilka produkter och tjänster som du använder och ditt avtal med RiQuest.

Penningtvätt och finansiering av terrorism som bl.a. omfattar uppgifter som behövs för att RiQuest ska kunna göra en laglighetsprövning i förhållande till risken för penningtvätt och finansiering av terrorism, såsom om du agerar för egen eller annans räkning, om du utgör en så kallad PEP (person i politiskt utsatt ställning), om du finns upptagen på sanktionslistor inom EU, vad ditt syfte med lånet/skuldebrevet är.

Uppgifter om skuld/lån vilket avser uppgifter om upptagna eller utställda lån och skuldebrev däribland lånebelopp, ränta och syfte, samt status för återbetalning och transaktioner som berör sådant lån eller skuld, i förekommande fall återbetalningsplaner.

Transaktionsuppgifter såsom betalnings- och köphistorik, betalningsinformation, såsom telefonnummer, bankuppgifter, kontonummer och i förekommande fall IBAN, SWIFT m.m.

Kundnöjdhet såsom uppgifter från kundundersökningar och kundutvärderingar.

Information om hur du integrerar med RiQuest såsom uppgifter som du förmedlar till Bolaget per e-post, via våra sociala medier eller genom andra kommunikationskanaler, i förekommande fall uppgifter om eller som framkommer i telefonsamtal med Bolaget, eller Bolagets växel eller kundtjänst.

Användardata och beteende såsom uppgifter om hur du använder eller avser att använda våra tjänster och applikation inklusive hur du har kommit in på och interagerat med RiQuests applikation samt eventuella nedladdningsfel och buggar, liksom vilken flik du öppnar mest i appen. Vi samlar in denna data på aggregerad nivå för att bättre förstå vilka funktioner och tjänster som är mest relevanta eller användbara för våra användare och för att kommunicera med dig om relevant och aktuell information samt marknadsföring.

Enhetsinformation såsom uppgifter om vilken enhet som har använts under dina inloggningar på ditt RiQuest användarkonto och dess applikationsinställningar exempelvis IP-adress, MAC-adress, URL, unik enhets ID, nätverkets och enhetens prestanda, språk- och identifikationsinställningar, läsarinställningar, platsinformation/geografisk position, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning, andra uppgifter från cookies eller liknande mekanismer.

Event och möten såsom i förekommande fall uppgifter om kostpreferenser, eventuella allergier och/eller funktionsnedsättning (t.ex. i anledning av företagsevenemang eller möten).

För ytterligare funktionalitet har RiQuest-applikationen tillgång till annan information i din enhet såsom:

- Kontaktlista för att förenkla hantering i samband med användning av RiQuests tjänster.

- Mobildata för att du ska kunna använda RiQuests applikation när du inte är ansluten till ett trådlöst nätverk.

- Notiser som möjliggör för RiQuests applikation att skicka meddelanden till din mobiltelefon eller enhet, till exempel när du tar emot en betalning.Dessa uppgifter används endast av applikationen i din mobiltelefon och behandlas inte i RiQuests back-end.
Företagsrepresentanter för t.ex. leverantörer och samarbetspartners
Bolaget samlar in och lagrar följande information om dig som Bolaget behöver för att kunna kontakta dig som representerar ett företag eller organisation.

Person- och kontaktinformation som kan användas för att identifiera dig, såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress, titel, befattning och arbetsgivare.


Leverantörs- och/eller samarbetsavtal.

Information om hur du integrerar med RiQuest såsom uppgifter som du som företagsrepresentant förmedlar till Bolaget per e-post, via vårasociala medier eller genom andra kommunikationskanaler, i förekommande fall uppgifter om eller som framkommer i telefonsamtal med Bolaget, eller Bolagets växel eller kundtjänst.

Event och möten såsom i förekommande fall uppgifter om kostpreferenser, eventuella allergier och/eller funktionsnedsättning (t.ex. i anledning av företagsevenemang eller möten).
Potentiella kunder, samt företagsrepresentanter för potentiella leverantörer och samarbetspartners
Bolaget kan samla in och lagra följande information om dig i egenskap av att du är en potentiell kund till Bolaget eller att du är företagsrepresentant på ett bolag som är potentiell leverantör eller samarbetspartner till Bolaget. Bolaget behöver dessa uppgifter för att kunna kontakta dig i din egenskap av (potentiell) kund till Bolaget eller representant för (potentiell) leverantör eller samarbetspartner till Bolaget och för att fullgöra Bolagets åtaganden gentemot dig eller bolaget för vilket du är representant.

Person- och kontaktinformation såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress, titel, befattning och arbetsgivare.

När det gäller företagsrepresentanter för leverantörer och samarbetspartners samt potentiella leverantörer och samarbetspartners samlas dina personuppgifter i regel in från det företag eller organisation som du representerar, men i förekommande fall direkt från dig, t.ex. via e post, våra sociala medier eller andra kommunikationskanaler eller i samband med företagsevenemang eller möten. Bolaget kan även få personuppgifter om dig från Bolagets övriga samarbetspartners. Bolaget kan vidare komma att använda externa informationstjänster för att, vid behov, komplettera befintlig information, t.ex. med befattnings- och kontaktinformation.
Besökare av Bolagets hemsida
I samband med att du besöker Bolaget hemsida samlar vi in följande information om dig som Bolaget behöver för att kunna förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla vår hemsida. ‍ Tekniska uppgifter och enhetsinformation, såsom IP-adress, MAC-adress, URL, unik enhets ID, nätverkets och enhetens prestanda, webbläsare, språk- och identifikationsinställningar, geografisk position, operationssystem, andra uppgifter från cookies eller liknande mekanismer.
Rekrytering (arbetssökande hos Bolaget)
Bolaget samlar in följande information om dig som vi behöver för att kunna rekrytera rätt personer till tjänster i Bolaget.

Person- och kontaktinformation, såsom namn, adress, telefonnummer, epostadress, titel, befattning och arbetsgivare.

Uppgifter i personligt brev och CV.

I förekommande fall bild.‍
Övriga uppgifter som du lämnar till oss i samband med rekrytering.

När det gäller besökare av Bolagets hemsida samt arbetssökande hos Bolaget kan personuppgifter om dig överlämnas till oss direkt från dig eller från det bemannings-, rekryterings-, eller inhyrningsföretag som du söker arbete genom.
Aktieägare
Bolaget samlar in följande information om dig i din egenskap av Aktieägare för att kunna uppfylla Bolagets skyldigheter och tillförsäkra Aktieägares rättigheter.

Person- och kontaktinformation, såsom personnummer, namn, adress, telefonnummer, e postadress, befattning.

Innehav av aktier eller andra finansiella instrument.‍
Finansiell information, t.ex. information om rösträtt på bolagsstämma, aktieägande och rättigheter för ägandet.

Ev. information om fullmaktshavare som företräder Aktieägare.

Ev. information om god man, pantsättning och panthavare samt andra anteckningar i aktieboken.

Ev. övriga upplysningar som lämnats av dig eller den organisation du företräder.
För vilka ändamål och med vilken laglig grund sker vår behandling av dina personuppgifter?
För vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken lagliggrund vi har för respektive behandling följer av tabellerna nedan.
Kunder och användare av RiQuests app
Ändamål
Öppna och administrera kundprofil hos RiQuest samt för att kunna erbjuda en trygg, säker och laglig tjänst.
Laglig grund:
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med kunden. Behandlingen är nödvändig för att fullgöraBolagets rättsliga förpliktelser.
Ändamål
För att kunna hålla kontakten med kunden via applikation och kundsupport.
Laglig grund:
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med kunden.
Ändamål
Fullgöra de rättsliga förpliktelser som åligger RiQuest att hantera risker kopplat till penningtvätt och finansiering av terrorism.
Laglig grund:
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Bolagets rättsliga förpliktelser.
Ändamål
Fullgöra de rättsliga förpliktelser om uppgiftsskyldighet gentemot myndigheter som åligger Bolaget.
Laglig grund:
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra bolagets rättsliga förpliktelser.
Ändamål
För att kunna motta betalning från kunder vid köp av Bolagets tjänster och service.
Laglig grund:
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra bolagets rättsliga förpliktelser.
Ändamål
För att säkerställa betalning och analysera köphistorik i syfte att erbjuda kunder rätt tjänster och marknadsföring.
Laglig grund:
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med kunden. Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att erbjuda sina kunder en relevant marknadsföring med hänsyn till kundens tidigare köp (intresseavvägning).
Ändamål
För att genomföra undersökningar rörande Bolagets applikation och tjänster och kunders upplevelse av RiQuest applikation och tjänster.
Laglig grund:
Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra sitt varumärke, sin applikation, sina tjänster och sin marknadsföring (intresseavvägning).
Ändamål
För att kunna bemöta och kompensera kunder vid reklamationer och garantiärenden.
Laglig grund:
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med kunden.
Ändamål
För att kvalitetsförbättra Bolagets växel och kundtjänst.
Laglig grund:
Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att kvalitetssäkra och säkerställa en effektiv hantering av växel och kundtjänst (intresseavvägning).
Ändamål
För att möjliggöra marknadsföring och kommunikation om Bolagets varu- märke och Bolagets applikation och tjänster (t.ex. utskick av nyhetsbrev och annat marknadsföringsmaterial, inbjudan till Bolagets evenemang, möten och andra sammankomster m.m.).
Laglig grund:
Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att marknadsföra sitt varumärke, sin applikation, sina tjänster och andra liknande tjänster till dig som kund (intresseavvägning).
Ändamål
För att säkerställa driften av Bolagets applikation.
Laglig grund:
Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla sin applikation i syfte att attrahera fler kunder och att öka graden av återkommande kunder (intresseavvägning).
Ändamål
För att kunna utveckla Bolagets applikation och anpassa dess funktioner utifrån hur applikationen används.
Laglig grund:
Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla sin applikation i syfte att attrahera fler kunder och att öka graden av återkommande kunder (intresseavvägning).
Ändamål
För att kunna erbjuda extra funktionalitet via vår applikation genom att kunna utgå från din kontaktlista för att förenkla hantering i samband med användning av våra tjänster, kunna använda mobildata då trådlöst nätverk inte är tillgängligt eller för att kunna skicka notiser till dig via din enhet.
Laglig grund:
Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att erbjuda en effektiv och användarvänliga applikation i syfte att attrahera fler kunder och att öka graden av återkommande kunder (intresseavvägning).
Kunder och användare av RiQuests app
Ändamål
För att kunna hålla kontakten med en representant för leverantören eller samarbetspartnern.
Laglig grund:
Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att ha kontakt med dig i syfte fullgöra avtalet med leverantören, eller samarbetspartnern, dvs. företaget som du som företagsrepresentant representerar (intresseavvägning).
Ändamål
För att uppfylla författningsreglerade krav, exempelvis säkerhetskrav och bokföringskrav.
Laglig grund:
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra bolagets rättsliga förpliktelser.
Ändamål
bokföringskrav. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Bolagets rättsliga förpliktelser.För att möjliggöra marknadsföring och kommunikation om Bolagets varu- märke och Bolagets applikation och tjänster (t.ex. utskick av nyhetstidning och annat marknadsföringsmaterialFör att möjliggöra marknadsföring och kommunikation om Bolagets varu- märke och Bolagets applikation tjänster (t.ex. utskick av nyhetstidning och annat marknadsföringsmaterial, inbjudan till Bolagets evenemang,möten och andra sammankomsterm.m.).
Laglig grund:
Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att marknadsföra sitt varumärke, sin applikation, sina tjänster och andra liknande tjänster till företaget som du representerar (intresseavvägning).
Ändamål
bokföringskrav. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Bolagets rättsliga förpliktelser.För att möjliggöra marknadsföring och kommunikation om Bolagets varu- märke och Bolagets applikation och tjänster (t.ex. utskick av nyhetstidning och annat marknadsföringsmaterialFör att möjliggöra marknadsföring och kommunikation om Bolagets varu- märke och Bolagets applikation tjänster (t.ex. utskick av nyhetstidning och annat marknadsföringsmaterial, inbjudan till Bolagets evenemang,möten och andra sammankomsterm.m.).
Laglig grund:
Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att marknadsföra sitt varumärke, sin applikation, sina tjänster och andra liknande tjänster till företaget som du representerar (intresseavvägning).
Potentiellt kunder, samt företagsrepresentanter för potentiella leverantörer och samarbetspartners
Ändamål
För att möjliggöra marknadsföring och kommunikation om Bolagets varu- märke och Bolagets applikation och tjänster (t.ex. utskick av nyhetstidning och annat marknadsföringsmaterial, inbjudan till Bolagets evenemang, möten och andra sammankomster m.m.).
Laglig grund:
Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att marknadsföra sitt varumärke, sin applikation, sina tjänster och andra liknande tjänster till företaget som du representerar (intresseavvägning)Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att marknadsföra sitt varumärke, sin applikation, sina tjänster och andra liknande tjänster till dig som kund eller till företaget som du som företagsrepresentant representerar (intresseavvägning).
Besökare av Bolagets hemsida
Ändamål
För att säkerställa driften av Bolagets hemsida och applikation. För att kunna utveckla Bolagets hemsida och applikation för att anpassa dessa bättre utifrån hur de används.
Laglig grund:
Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla sin hemsida och applikation i syfte att attrahera fler kunder/samarbetspartners och att öka graden av återkommande kunder/ samarbetspartners (intresseavvägning).
Rekrytering (arbetssökande hos Bolaget)
Ändamål
För att, i samband med rekrytering, kunna avgöra vem som är bäst lämpad för en tjänst samt att säkerställa att aktuell person har nödvändig kompetens.
Laglig grund:
Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att anställa rätt personal och att säkerställa att kompetenta personer arbetar för Bolaget (intresseavvägning).
Ändamål
Uppfylla Bolagets skyldigheter gentemot dig som Aktieägare enligt Bolagets bolagsordning.
Laglig grund:
Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att anställa rätt personal och att säkerställa att kompetenta personer arbetar för Bolaget (intresseavvägning)Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Bolagets avtalsenliga förpliktelser gentemot dig enligt bolagsordningen (fullgörande av avtal). Avseende representanter för Aktieägare, är behandlingen nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att fullgöra sina avtalsenliga förpliktelser gentemot sina Aktieägare (intresseavvägning).
Ändamål
Uppfylla Bolagets skyldigheter gentemot dig och övriga Aktieägare enligt aktiebolagslagen eller annan tillämplig lagstiftning.
Laglig grund:
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Bolagets rättsliga förpliktelser enligt aktiebolagslagen eller annan tillämplig lagstiftning (rättslig förpliktelse). Avseende representanter för Aktieägare, är behandlingen nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att fullgöra sina avtalsenliga förpliktelser gentemot sina Aktieägare (intresseavvägning).
Ändamål
Distribution av aktieägarrelaterad information
Laglig grund:
Behandlingen är nödvändig för att Bolaget på ett snabbt och korrekt sätt ska kunna informera Aktieägare och andra intressenter om bolagsrelevant information (intresseavvägning).
Ändamål
Distribution av aktieägarrelaterad information
Laglig grund:
Behandlingen är nödvändig för att Bolaget på ett snabbt och korrekt sätt ska kunna informera Aktieägare och andra intressenter om bolagsrelevant information (intresseavvägning).
Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter bevaras så länge det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Därefter kommer dina uppgifter att raderas.Vissa personuppgifter kommer, i syfte att uppfylla relevant bokföringslagstiftning, att sparas i sju år, räknat från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret, till vilken informationen hörde, avslutades.Kontaktuppgifter till företagsrepresentanter lagras under den tid Bolaget bedömer att uppgifterna är nödvändiga för att upprätthålla relationen med företaget/organisationen. Radering ska ske när Bolaget får kännedom om att uppgifterna inte längre är adekvata eller relevanta för ändamålet, eller på begäran av kontaktpersonerna.För närmare information om hur länge Bolaget lagrar specifika personuppgifter var vänlig kontakta Bolaget. Kontaktuppgifter framgår under avsnittet ”Kontakt” nedan.
Till vilka lämnar bolaget ut dina personuppgifter?
Bolaget lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta krävs för att uppfylla en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja.Bolagets åtaganden mot dig, kunder och/eller samarbetspartners. Dina personuppgifter kommer inte att säljas till tredje part i reklamsyfte.I tabellen nedan anges situationer då dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part.
Tredje part
Leverantör av molntjänster.
Anledningen till att personuppgifterna lämnas ut till tredje part
Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att anställa rätt personal och att säkerställa att kompetenta personer arbetar för Bolaget (intresseavvägning).
Tredje part
Leverantörer och samarbetspartners.
Anledningen till att personuppgifterna lämnas ut till tredje part
Bolaget kan komma att lämna ut dina personuppgifter till olika leverantörer och/eller samarbetspartner om sådana leverantörer eller samarbetspartner behöver dina personuppgifter för att kunna fullgöra sina uppdrag för Bolaget.
Tredje part
Myndigheter.
Anledningen till att personuppgifterna lämnas ut till tredje part
Personuppgifter kan komma att överlämnas till myndigheter då det krävs för att uppfylla lagenliga skyldigheter.
Tredje part
Avyttring.
Anledningen till att personuppgifterna lämnas ut till tredje part
För det fall Bolaget avser att överlåta hela eller delar av Bolagets verksamhet kan personuppgifter komma att lämnas ut till en potentiell köpare.
Tredje part
Allmänheten.
Anledningen till att personuppgifterna lämnas ut till tredje part
Bolagets aktiebok är offentlig och hålls tillgänglig hos Bolaget för alla som vill ta del av den. De uppgifter som framgår i aktieboken lämnas därför ut på begäran. Protokoll och röstlängd från bolagsstämma kan komma att lämnas ut till på stämman närvarande Aktieägare samt till Bolagsverket, revisorer och andra som Bolaget har en lagenlig skyldighet att lämna ut protokollet till eller annars bedömer det lämpligt att lämna ut protokollet till.
Överföring av personuppgifter till tredjeland
Bolaget kan komma att överföra dina personuppgifter till länder utanför EU/EES. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer bolaget att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES. I tabellen nedan anges till vilka länder som Bolaget överför personuppgifter och med vilket stöd i GDPR en sådan överföring sker.
Land utanför EU/EES
USA
Stöd
EU kommissionens beslutade standardavtalsklausuler enligt dataskyddsförordningen artikel 46.2 c.
För mer information om överföringar till länder utanför EU/EES eller de kompletterande säkerhetsåtgärder som Bolaget vidtar är du alltid välkommen att kontakta oss. Bolagets kontaktuppgifter framgår nedan under rubriken ”Kontaktinformation”.
Sociala medier
Vad gäller de personuppgifter som förekommer och behandlas på sociala medier såsom Facebook, Instagram, Twitter, Youtube och LinkedIn hänvisar vi användare till respektive tjänsts policy för information om hur de behandlar personuppgifter. Enligt Bolaget är syftet med behandlingen att representanter för befintliga kunder, potentiella kunder och samarbetspartners till Bolaget ska kunna interagera och ha kontakt med Bolaget via sociala medier. Detta för att bidra till en god relation med kunder och samarbetspartners och för att göra Bolagets kundservice och produkt lättillgänglig genom flera olika kanaler. Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att marknadsföra sitt varumärke och sina produkter till befintliga och potentiella kunder samt till samarbetspartners (intresseavvägning).
Dina rättigheter
En sammanfattning av dina rättigheter enligt tillämplig lagstiftning följer av tabellen nedan.
Rätt till tillgång
Om de personuppgifter som Bolaget behandlar om dig är felaktiga, ofullständiga eller inaktuella, har du rätt att be oss att rätta dessa.
Rätt till radering
Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Om Bolaget inte har en rättslig grund för att fortsättabehandla personuppgifterna ska de raderas.
Rätt att göra invändningar
Under vissa omständigheter har du rätt att invända mot att Bolaget behandlar dina personuppgifter.
Rätt till begränsning av behandling
I vissa fall har du rätt att kräva att Bolaget begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att Bolaget endast under vissa förutsättningar får behandla personuppgifterna på annat sätt än genom att lagra dem.
Rätt till dataportabilitet
Där personuppgifterna behandlas med ditt samtycke eller med stöd av ett avtal med dig har du rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format samt överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.
Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet
Du har rätt att inge klagomål om Bolagets behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.
Skyddet av dina personuppgifter
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Bolaget har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan, annat än vad som uttryckligen följer av denna Integritetspolicy.
Cookies
En cookie är en textfil som skickas från Bolagets webbserver och som sparas på din webbläsare eller enhet. Bolaget använder cookiesliknande tekniker i syfte att tillhandahålla vissa funktioner på webbplatsen www.riquest.com samt för att förbättra webbplatsen och att leverera en bättre och mer personlig service. Informationen lagras i form av en fil innehållande krypterade inloggningsdata.

Vänligen se Bolagets policy för cookies för information om hur Bolaget använder cookies.

Du kan själv ändra inställningar i din webbläsare för användningen och omfattningen av cookies. Ett exempel på en sådan ändring är att blockera alla cookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk dock på att ifall cookies inte godkänns kan några av funktionerna på webbplatsen fungera sämre och det kan hända att en del innehåll på webbplatsen inte visas korrekt.
Om du inte lämnar dina personuppgifter till bolaget
Om du inte lämnar dina personuppgifter till Bolaget kommer Bolaget inte att kunna fullgöra sina rättsliga eller avtalsenliga skyldigheter gentemot dig. För Aktieägare innebär detta att du inte kommer att kunna utöva dina rättigheter som Aktieägare, inbegripet att delta i och rösta vid bolagsstämma.
Kontaktinformation
Tveka inte att kontakta Bolaget om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utövadina rättigheter enligt denna integritetspolicy eller tillämplig lagstiftning.‍ RiQuest Group AB www.riquest.com
Org.nr: 559358-5382 Postadress: Södra Billstagatan 22, 722 40 Västerås E-post: info@riquest.com
Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra upplevelsen på hemsidan, samt i analys- och marknadsföringssyften. Du hittar mer information om hur datan används i vår Integritetspolicy och cookie policy.