Användarvillkor

 1. 1.

  Allmänt

 2. 1.1.
  Dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”) gäller för den av RiQuest Group AB, org. nr 559358–5382 (”RiQuest”, ”Tjänsteleverantören” eller ”vi”) tillhandahållna applikationen och plattformen som utgör en ekonomisk förmedlingstjänst som privatpersoner kan använda för att upprätta lån med tillhörande skuldebrev och återbetalningsplaner mellan varandra, liksom diverse nuvarande och framtida tilläggstjänster såsom exempelvis betalningspåminnelser och inkassotjänster (”Tjänsten”).
 3. 1.2.
  Användarvillkoren gäller även då du, utan att ha tidigare använt Tjänsten, önskar ta del av RiQuests inkassotjänster. I det fallet är Användarvillkoren enbart tillämpliga i relevanta delar som inte specifikt avser RiQuests applikation och plattform, samt användarkonto till Tjänsten.
 4. 1.3.
  Användarvillkoren utgör ett avtal mellan dig som användare av Tjänsten eller som kund avseende RiQuests inkassotjänster (”Användaren” eller ”du”) och RiQuest. Genom Användarvillkoren erhåller Användaren en licens enligt punkt nedan. Användarvillkoren definierar dessutom Användarens rättigheter och skyldigheter vid användning av Tjänsten samt RiQuests tilläggstjänster. 
 5. 1.4.
  Genom att använda Tjänsten eller enbart RiQuests inkassotjänster godkänner du de vid var tid gällande Användarvillkoren och förbinder dig att följa dem. Användning av Tjänsten förutsätter också att du har läst vår integritetspolicy ("Integritetspolicyn").
 6. 1.5.
  Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan föregående meddelande till dig ändra och uppdatera Användarvillkoren, Integritetspolicyn och innehållet i samt utformningen av Tjänsten. RiQuest förbehåller sig även rätten att fortlöpande utveckla, utöka, inskränka eller i övrigt förändra Tjänsten eller dess utformning, tekniska specifikationer, system och övriga funktioner. Fortsatt användning av Tjänsten efter att uppdateringar eller ändringar har gjorts betraktas som ett godkännande av sådana uppdateringar eller ändringar. 
 7. 1.6.
  Om du inte godkänner eller förstår dessa Användarvillkor ska du inte registrera dig som en användare av Tjänsten eller installera, öppna eller använda Tjänsten.
 8. 1.7.
  Om du har några frågor gällande Användarvillkoren, Integritetspolicyn eller Tjänsten ber vi dig att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter framgår under rubriken ”Kontaktinformation” i slutet av dessa Användarvillkor.
 9. 2.

  Villkor för användning av tjänsten

 10. 2.1.
  Användarkonto
 11. För att kunna använda Tjänsten måste du vara 18 år eller äldre och registrera dig för ett personligt användarkonto. Registreringen kräver att du uppger viss personlig information till RiQuest. Användaren är skyldig att hålla samtlig information som tillhandahålls RiQuest för användning i samband med Tjänsten (till exempel telefonnummer och adresser) uppdaterade och korrekta. RiQuest tar inget ansvar för kostnader, skador eller andra sorters anspråk som grundar sig att Användaren uppgett felaktig information eller inte kontrollerat Låntagarens (så som definierat nedan) information. Integritetspolicyn innehåller information om hur dina personuppgifter samlas in och behandlas samt om dina rättigheter enligt rådande dataskyddslagstiftning. Användaren intygar att samtlig information som tillhandahålls RiQuest är sann, korrekt och uppdaterad och Användaren ska löpande hålla informationen uppdaterad. 
 12. 2.2.
  Säkerhetslösning
 13. 2.2.1.
  För att kunna använda vissa delar av Tjänsten krävs det att Användaren använder av RiQuest från tid till annan anvisade säkerhetslösningar. Till exempel elektroniska identifieringslösningar såsom en personlig kod, BankID eller annan e-legitimation med vilken Användaren kan styrka sin identitet gentemot RiQuest.
 14. 2.2.2.
  Användaren är införstådd med att samtliga instruktioner som lämnas till RiQuest med utnyttjande av Användarens användarnamn och lösenord är, oavsett vem som lämnat uppdraget eller instruktionen, bindande för Användaren. 
 15. 2.3.
  Ansvar för användarkonto och nödvändig utrustning
 16. Användaren ansvarar för sin användning av Tjänsten och för all aktivitet som sker på Användarens användarkonto eller med användarens utrustning. Användaren är således införstådd med att samtliga instruktioner som lämnas till RiQuest med utnyttjande av Användarens användarkonto är, oavsett vem som lämnat uppdraget eller instruktionen, bindande för Användaren. 
 17. 2.4.
  Nödvändig utrustning
 18. Användaren ansvarar på egen bekostnad för att införskaffa, inneha och underhålla all utrustning som är nödvändig för att använda Tjänsten, såsom mobiltelefon, surfplatta, dator, e-postadress, internetabonnemang, mobilabonnemang, SMS-funktioner, Swish, BankID och eventuell övrig utrustning. Användaren ska visa normal aktsamhet och skydda sin tekniska utrustning mot obehörigt nyttjande.
 19. 3.

  Användarlicens

 20. Tjänsteleverantören ger dig härmed en världsomfattande, icke-exklusiv, royalty-fri, icke-överlåtbar, tidsbegränsad och återkallelig licens att, under Användarvillkorens giltighetstid, installera RiQuests applikation på en personlig enhet samt att få tillgång till och använda Tjänsten på de villkor och med de begräsningar som följer av dessa Användarvillkor, i syfte att använda Tjänsten för ditt personliga bruk. 
 21. 4.

  Begränsningar i användningen av tjänsten

 22. 4.1.
  Användare ska använda Tjänsten enbart i enlighet med Tjänsteleverantörens instruktioner och dokumentation som gjorts tillgänglig för Användaren.
 23. 4.2.
  Användaren får inte använda Tjänsten, eller låta annan använda Tjänsten, på sådant sätt att RiQuest eller tredje man drabbas av olägenhet eller skada.
 24. 4.3.
  Vid användning av Tjänsten är det strängt förbjudet att:
 25. a)
  kopiera, distribuera, göra tillgängligt, överföra, visa, utföra, återge, publicera, licensiera, skapa härledda arbeten från Tjänster, eller överföra eller sälja någon information, programvara, produkt eller tjänst som erhållits från Tjänsten;
 26. b)
  uppträda som en annan person än angiven Användare;
 27. c)
  använda Tjänsten på ett olagligt sätt eller för ett olagligt syfte;
 28. d)
  använda Tjänsten för kommersiellt bruk (om inte annat avtalat särskilt mellan Tjänsteleverantören och Användaren);
 29. e)
  göra gällande att Tjänsten är Användarens egendom;
 30. f)
  skapa, installera eller sprida virus, skadliga program eller annan skadlig kod i Tjänsten;
 31. g)
  publicera, vidaredistribuera eller annars göra Tjänsten eller dess innehåll tillgängligt för allmänheten (inklusive genom länkning);
 32. h)
  länka till Tjänsten på ett sådant sätt att Tjänsten eller dess innehåll riskerar att förvanskas eller missförstås;
 33. i)
  utföra omvänd utveckling (eng. reverse engineering), demontera, försöka härleda källkoden hos, modifiera, eller skapa bearbetningar av Tjänsten, eller motsvarande manipulering av Tjänsten; och
 34. j)
  störa eller blockera Tjänsten.
 35. 4.4.
  Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att, om Tjänsteleverantören upptäcker eller misstänker att Användaren brutit mot Användarvillkoren eller på annat sätt agerat i strid med lag, när som helst, utan ansvar och utan föregående meddelande till Användaren: (i) avbryta eller avsluta Användarens åtkomst till hela eller delar av Tjänsten, (ii) stänga av eller blockera Användarens användarkonto och/eller utrustning, och/eller (iii) radera samtliga eller delar av de uppgifter som Användaren lagrat i Tjänsten. 
 36. 5.

  Tjänstens tillgänglighet

 37. RiQuest har som målsättning att Tjänsten ska ha en hög tillgänglighet och tillhandahållas utan tekniska störningar. RiQuest garanterar dock inte att Användarens användning av Tjänsten kommer att vara fri från störningar eller avbrott, eller att Tjänsten alltid kommer att vara fullt ut tillgänglig. RiQuest kan bland annat tidvis behöva begränsa tillgängligheten eller avbryta tillhandhållandet av Tjänsten på grund av säkerhetsskäl, myndighetsbeslut eller tekniska eller underhållsmässiga skäl. 
 38. 6.

  Tjänster som tillhandahålls av tredje parter

 39. 6.1.
  Användning av Tjänsten förutsätter att Användaren identifierar sig själv, vilket sker via BankID, eller annan av RiQuest anvisad metod eller e-legitimation. Vidare kan användningen av Tjänsten kräva överföringar av pengar till andra användare, vilket sker genom Swish, eller annan av RiQuest anvisad metod eller teknisk lösning. Tjänsten kan även i övrigt innehålla information om eller länka till tjänster eller produkter som tillhandahålls av tredje parter. 
 40. 6.2.
  Tjänsteleverantören ansvarar inte för tredje parters tjänster eller produkter eller för den information som tredje parter publicerar, den information som publiceras om tredje parter eller för deras handlingar eller försummelser, samt hänvisar i övrigt till sådana tredjeparters användarvillkor.
 41. 7.

  Beskrivning av Tjänsten och tilläggstjänster

 42. 7.1.
  Allmänt om Tjänsten
 43. 7.1.1.
  Genom Tjänsten, dvs. applikationen och plattformen, kan Användare upprätta och dokumentera överenskommelser om lån genom digitala skuldebrev med eller utan avbetalningsplaner och/eller ränta i enlighet med valda tilläggstjänster. Användare kan genom Tjänsten göra avrop online på att upprätta ett digitalt skuldebrev med eller utan avbetalningsplan och/eller ränta. Varje enskilt skuldebrev eller enskild avbetalningsplan anses som ett avrop av digitalt innehåll. Beställningen styrs av dessa Användarvillkor och ett avrop avseende skuldebrev eller avbetalningsplan ska anses ha träffats mellan Användaren och RiQuest när Användaren godkänt Användarvillkoren och tryckt på knappen ”Betala med Swish”. Dokumenten finns tillgängliga vid inloggning på användarkontot. Tillhandahållandet av det digitala innehållet påbörjas direkt när Användaren genomfört avropet. 
 44. 7.1.2.
  Användaren är införstådd med och enig med RiQuest att Användaren genom sitt avrop i Tjänsten upprättat ett skuldebrev och/eller en betalningsplan som utgör digitalt innehåll. 
 45. 7.1.3.
  Om internetuppkoppling eller annan teknisk omständighet medför att Användare inte erhåller leverans i anslutning till att Användaren fått köpet bekräftat ska Användaren utan dröjsmål informera RiQuest genom att skicka e-post till info@riquest.com.
 46. 7.1.4.
  Tjänsten erbjuds remium.er omdessa iunktmnedan. Utöver den grundtjänst som beskrivs i punktovan erbjuder RiQuest även ett antal tilläggstjänster. Läs mer om dessa i punktnedan.
 47. 7.2.
  Friskrivning avseende avtal mellan användare
 48. Det genom Tjänsten upprättade digitala skuldebrevet (med eller utan avbetalningsplaner och/eller ränta) utgör ett separat avtal mellan Låntagaren och Långivaren (så som definieras nedan). Det är Användaren som ansvarar för att all information som tillhandahålls RiQuest för användning i samband med Tjänsten (till exempel telefonnummer och adresser för Långivare och Låntagare) är korrekta. Användaren förstår och samtycker till att det genom Tjänsten upprättade digitala skuldebrevet är skräddarsytt för Låntagarens och Långivarens ändamål och att Långivaren och Låntagaren är ansvariga för att samtlig information som anges i eller i samband med skuldebrevet är korrekta och fullständiga. Användaren är förstådd och samtycker till att skulder, kostnader, anspråk eller andra skador som drabbar Användaren i och med det digitala skuldebrevet (med eller utan avbetalningsplaner och/eller ränta) inte kan belasta eller riktas mot RiQuest. RiQuest tar inget ansvar för sådana kostnader, skador eller anspråk och RiQuest friskriver sig från allt ansvar som har sin grund i avtalsrelationer mellan användare av Tjänsten och/eller kontaktuppgifter och bankuppgifter rörande Låntagaren och Långivaren. Detta inkluderar, till exempel men inte begränsat till, fall då Användare överfört betalning till fel mottagare.
 49. 7.3.
  Ändringsrätt
 50. RiQuest inhämtar automatiskt vissa personuppgifter (till exempel adress och folkbokföringsort) från Statens Persondataregister (SPAR). Användare som har ett användarkonto kan efter avrop av tjänst genom Tjänsten kostnadsfritt ändra telefonnummer (endast vid två tillfällen under varje period om sexmånader från och med datumet för tjänsteköpet eller senaste ändringen) samt mejladress och på så sätt uppdatera den köpta tjänsten. Även övriga person- och kontaktuppgifter kan uppdateras i Tjänsten. Önskar Användaren ändra eller uppdatera annan information ska Användaren snarast möjligt kontakta RiQuest via info@riquest.com
 51. 7.4.
  Basic- och Premium-versionen av Tjänsten
 52. 7.4.1.
  Basic-versionen inkluderar följande: För e-signering av avtal och dokument ingår det ett skuldebrev samt fem avbetalningar som löper under en period om sex månader. Ingen avtalsränta kan läggas till. 
 53. 7.4.1.
  Premium-versionen inkluderar följande: För e-signering av avtal och dokument ingår det ett skuldebrev samt avbetalningsplan med eller utan ränta enligt Användarens egna önskemål.  
 54. 7.5.
  Begräsningar i antal lån och lånebelopp
 55. Tjänsteleverantören kan tillämpa vissa gränser för användning av Tjänsten, såsom högsta antal lån per Användare under viss tid, exempelvis per månad, eller högsta lånebelopp per låneförbindelse. Överskridande av dessa gränser kan medföra att en eller flera låneförbindelser inte kan ingås eller att Tjänsten i övrigt inte kan nyttjas av Användaren. Uppgift om vid var tid tillämpade begräsningar finns tillgängliga på RiQuests hemsida www.riquest.com
 56. Tredjeparts leverantörer enligt punktovan kan tillämpa andra begräsningar än RiQuest, för vilka RiQuest hänvisar till sådana tredjeparters användarvillkor.
 57. 7.6.
  Tilläggstjänster
 58. 7.6.1.
  Betalningspåminnelser. Användaren erbjuds möjlighet att genomföra månatliga betalningspåminnelser för en tilläggskostnad, i enlighet med RiQuests vid var tid gällande prislista.
 59. 7.6.2.
  Inkassotjänster. Om en Användare som är låntagare kommer i dröjsmål med den överenskomna återbetalningen upprättad enligt Tjänsten, kan Användare som är långivare nyttja RiQuests inkassotjänster, i enlighet med RiQuests vid var tid gällande prislista. För att Användaren ska kunna använda sig av RiQuests inkassotjänst krävs att den ifrågavarande fordran förfallit till betalning och att gäldenären har underrättats om betalningsanspråket med eller utan tjänster från RiQuest. RiQuest erbjuder sina inkassotjänster även till fordringsägare vars fordringar uppstått utan relation till Tjänsten. För sådana fordringsägare ska förfrågan om hjälp av indrivning av fordran skickas till info@riquest.com varefter RiQuest kan komma att utställa en offert.
 60. 7.7.
  Särskilt om inkassotjänster
 61. 7.7.1.
  RiQuest bedriver inkassoverksamhet i Sverige med tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten och arbetar i enlighet med inkassolagen (1974:182) (”Inkassolagen”) och Integritetsskyddsmyndighetens regler om god inkassosed. Utbetalning av inkasserade medel sker utan dröjsmål normalt inom en arbetsdag, men senast inom fem arbetsdagar, från dess att de inkasserade medlen kommit RiQuest tillhanda. Utan hinder härav äger RiQuest rätt att från influtna medel utan föregående meddelande till Användaren ta ut ersättning för upparbetade arvoden, provisionsersättningar och förutbetalda utlägg. Uppgift härom med redovisning för vad som influtit och avdragits ska lämnas till Användaren i samband med utbetalning av inkasserade medel.
 62. 7.7.2
  Det åligger Användaren att vid varje tidpunkt hålla RiQuest informerad och uppdaterad om Användarens vid var tid gällande bankkonto och annan information som är relevant för inkassouppdraget.
 63. 7.7.3.
  Genom beställning av RiQuests inkassotjänster får RiQuest genom beställningen fullmakt att vidta de åtgärder som RiQuest bedömer lämpliga för inkassering av fordran i enlighet med dessa Användarvillkor, god inkassosed och Inkassolagen.
 64. 7.7.4.
  RiQuest förbehåller sig rätten att helt avstå hantering av fordringar som, enligt RiQuests bedömning, inte anses lämpliga för fortsatt åtgärd eller som inte är förenliga med RiQuests riktlinjer och policys.
 65. 7.7.5.
  Om gäldenären tar kontakt med Användaren, invänder mot fordran, Användaren och gäldenären ingår en överenskommelse eller om gäldenären betalar direkt till Användaren ska detta omgående meddelas RiQuest.
 66. 7.7.6.
  Återkallar Användaren inkassouppdrag som handläggs eller hindras RiQuest att vidta nödvändiga åtgärder för indrivning av fordringen äger RiQuest rätt att avsluta uppdraget och debiterar samtliga utlägg och arvoden som uppkommit under handläggningstiden samt så långt möjligt enligt gällande rätt ersättning enligt prislista som om ärendet vore fullgjort.
 67. 8.

  Priser och betalningsvillkor

 68. 8.1.
  För Tjänsten, däribland tillhörande tilläggstjänster, utgår avgifter enligt RiQuests vid var tid gällande prislista. Samtliga priser är angivna inklusive moms. Betalning av avgifter till RiQuest sker via Swish. 
 69. 8.2.
  Betalning av lånet enligt tecknat skuldebrev i Tjänsten görs från den långivande Användaren (”Långivaren”) till den låntagande Användaren (”Låntagaren”) via Swish. RiQuest är inte involverad i transaktionen mellan Långivaren och Låntagaren utan tar enbart ut avgifter för Tjänsten från den Användare som köper Tjänsten. Betalningsskyldighet till RiQuest enligt punktgäller oavsett om pengarna överförs till Låntagaren eller inte.
 70. 8.3.
  Vid Låntagarens förskottsbetalning av lån återbetalas inte eventuella betalningar för tilläggstjänster som Långivaren eller Låntagaren valt och avropat (till exempel betalningspåminnelser). 
 71. 8.4.
  RiQuest förbehåller sig rätten att närhelst under nyttjandet av Tjänsten och pågående låneförbindelser för Användare göra prisjusteringar om RiQuest får skäl att tro att förutsättningarna för prissättningen har förändrats. 
 72. 9.

  Immateriella rättigheter

 73. 9.1.
  Samtliga immateriella rättigheter såsom upphovsrätter, databasrättigheter, varumärken, designskydd och annan immaterialrättslig egendom beträffande Tjänsten, och därtill hörande tekniska lösningar och material, tillhör Tjänsteleverantören och dess licensgivare. RiQuest och dess samarbetspartners behåller samtliga immateriella rättigheter till all information som tillhandahålls via Tjänsten samt till allt övrigt offentliggjort material (såsom logotyper, bilder, videos, databaser etc.). Användaren får inte använda sådant material som beskrivs i denna punkt utan skriftligt tillstånd från RiQuest.
 74. 9.2.
  Det skuldebrev och dokument som Användaren erhåller genom att nyttja Tjänsten får inte kopieras, mångfaldigas, överlåtas, säljas, överföras, lagras eller annars distribueras eller göras tillgängliga för kommersiellt syfte. Upprättat material och dokument får användas endast för enskilt bruk. Detta innebär att allt om tjänster, frågor och svar och andra texter i och i samband med Tjänsten inte får kopieras, mångfaldigas eller göras tillgängligt för allmänheten, vare sig i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning eller i annan teknik, utan RiQuests på förhand givna skriftliga samtycke. Den som önskar använda något ur innehållet på annat sätt än nu angetts ombedes ta kontakt med RiQuest via e-postadressen: info@riquest.com
 75. 10.

  Behandling av personuppgifter

 76. RiQuest behandlar i egenskap av personuppgiftsansvarig de personuppgifter som lämnas och/eller inhämtas i samband med din användning av Tjänsten. Information om hur RiQuest behandlar dina personuppgifter finns i Integritetspolicyn;länk.
 77. 11.

  Hantering av information vid misstanke om brott

 78. RiQuest är för vissa ändamål enligt lag skyldig att ta in och bevara bevisning och viss dokumentation om Användarens identitet. RiQuest kan därför komma att be Användaren att tillhandahålla identitetshandlingar och annan dokumentation om dig eller om annan person som förekommer i samband med Användarens nyttjande av Tjänsten. Sådan begäran kan komma även efter att Användarens nyttjande av Tjänsten inletts. Om du inte lämnar den dokumentation som RiQuest begär, kan RiQuest enligt lag vara skyldig att omedelbart avbryta utförandet av uppdraget och relationen med dig.
 79. RiQuest är enligt lag skyldig att lämna ut uppgifter till myndigheter i samband med utredning av vissa typer av brott. Genom att använda Tjänsten medger Användaren att RiQuest lämnar ut uppgifter enligt vad som beskrivits ovan.
 80. 12.

  Information om distansavtal

 81. Ett distansavtal uppkommer när du träffar avtal utan att träffas personligen vid avtalets ingående exempelvis via Internet. För Tjänsten se mer om hur avtalet träffas under punkt 1
 82. 13.

  Ångerrätt

 83. 13.1.
  Dokument (skuldebrev och/eller avbetalningsplaner) som upprättas vid Användarens avrop anses i enlighet med punkternaoch utgöra digitalt innehåll. Tillhandahållandet av det digitala innehållet har påbörjats vid Användarens avrop och fullgjorts när det ifrågavarande dokumentet finns färdigställt och tillgängligt för Användaren i Tjänsten. Användaren samtycker härmed, och genom att genomföra beställningen, till att tillhandahållandet av det digitala innehållet (skuldebrev med eller utan avbetalningsplan) har påbörjats vid avropet och är införstådd med och accepterar att det därigenom inte finns någon ångerrätt. Användaren informeras även därom genom den bekräftelse som tillhandahållits Användaren genom Tjänsten eller i annat varaktigt och läsbar form. Genom godkännande av Användarvillkoren accepterar du och intygar att du är införstådd med att det inte finns någon ångerrätt för sådana upprättade skuldebrev och dokument.
 84. 13.2.
  För beställning av tilläggstjänster (till exempel inkassotjänster) har Användaren rätt att ångra sitt köp genom att meddela RiQuest detta inom 14 dagar (ångerfrist) från det att Användaren gjort avrop på tilläggstjänsten. För att nyttja sin ångerrätt kan Användaren kontakta RiQuest via mejl till info@riquest.com eller annars genom de kontaktuppgifter som anges i punktnedan. Användare kan även använda sig av det av Konsumentverket tillgängliga standardformuläret som finns här. 
 85. 14.

  Reklamation

 86. 14.1.
  Skulle det uppstå något problem för Användaren vid användning av Tjänsten eller om Användaren är missnöjd på något sätt med Tjänsten kan Användaren framföra detta till RiQuest genom att kontakta RiQuest via kontaktuppgifterna som anges i punkt nedan, eller på det sätt som vid var tid framgår av information i Tjänsten och på RiQuests webbplats. Om Användaren anser att Tjänsten är felaktig, ska Användaren meddela RiQuest därom snarast efter det att Användaren upptäckt det aktuella felet (reklamation). Om reklamation inte lämnas inom denna tid förlorar Användaren rätten att begära ersättning eller kräva andra åtgärder.
 87. 14.2.
  Om Användaren av något skäl inte skulle vara nöjd med hanteringen av Användarens reklamationsärende, har Användaren möjlighet att vända sig till allmänna reklamationsnämnden (ARN) för prövning (kostnadsfritt).
 88. 14.3.
  Reklamation avseende tjänster eller annat som Användaren köpt eller på annat sätt erhållit från annan än RiQuest ska riktas mot berörd leverantör. Fel eller utebliven information från tredje part ska anmälas till den som avsänt eller borde ha avsänt informationen. RiQuest vidarebefordrar inte några frågor eller reklamationer. Alla sådana eventuella frågor och reklamationer ska riktas direkt mot berörd leverantör.
 89. 15.

  Användarens ansvar

 90. 15.1.
  Användaren är skyldig att hålla RiQuest skadeslöst för skada som orsakas RiQuest på grund av hur Användaren använder Tjänsten, exempelvis om Användarens användning orsakar driftstörningar, driftavbrott eller skada. Användaren är ansvarig för skada eller förlust som drabbar RiQuest, tredje man eller Användaren själv på grund av att Användaren inte iakttagit vad som åligger denne enligt Användarvillkoren eller lag.
 91. 15.2.
  Användare ansvarar själva för beslutet att använda eller att avstå från att använda Tjänsten samt för den faktiska användningen av Tjänsten. All användning av Tjänsten sker på Användarens egen risk.
 92. 16.

  Tjänsteleverantörens ansvar och ansvarsbegränsning

 93. 16.1.
  RiQuests ansvar gentemot Användaren är begränsat till vad som anges i Användarvillkoren och tvingande lagstiftning.
 94. 16.2.
  RiQuest kan under inga omständigheter hållas ansvariga för direkta eller indirekta skador (inbegripen förlust av data, utebliven vinst etc.) orsakade i samband med användning av Tjänsten och oavsett om Tjänsteleverantören har informerats om risken för sådana skador eller förluster och om omständigheterna och ansvaret bygger på avtalsbrott, kränkning (inklusive försumlighet), produktansvar eller annat.
 95. 16.3.
  Varken RiQuest eller tredje man med vilken RiQuest samarbetar har någon skyldighet att ersätta Användaren för någon skada som Användaren skulle kunna lida till följd av att Tjänsten inte motsvarar Användarens förväntningar eller till följd av Användarens användning av Tjänsten. 
 96. 16.4.
  RiQuest är inte ansvarig gentemot dig för eventuella skador eller förändringar av det innehåll som du överför, skickar in, lagrar och skickar eller tar emot till eller via Tjänsten, eller för din utrustning, inklusive men inte begränsat till datorutrustning, eller annan enhet, som en följd av installation eller användning av Tjänsten.
 97. 16.5.
  RiQuest är inte ansvarig vare sig för direkt eller indirekt skada som Användaren eller annan åsamkas till följd av (i) begränsad åtkomst eller avstängning enligt punkteller (ii) begränsad tillgänglighet eller avbrott som åsyftas i punkt 5.
 98. 16.6.
  RiQuest utfärdar inga garantier och, i den utsträckning som lagen tillåter, friskriver sig härmed från alla uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade garantier inklusive garantier om kvalitet, äganderätt, frånvaro av intrång i tredje mans rättigheter, allmän lämplighet och lämplighet för ett visst ändamål. Tjänsten tillhandahålls ”i befintligt skick”, "som den är" och ”som tillgänglig” och utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda. Tjänsteleverantören gör inte gällande eller garanterar att de funktioner som finns i Tjänsten kommer att vara tillgängliga i någon särskild omfattning, utan avbrott eller felfria, att fel kommer att åtgärdas, eller att Tjänsten är fri från virus eller andra skadliga komponenter. Tjänsteleverantören ger inga garantier eller utfästelser om riktigheten, fullständigheten, kvaliteten, eller omfattningen av den informationen eller det material som ingår i eller som har publicerats i Tjänsten, det innehåll som du överför, skickar in, lagrar och skickar eller tar emot till eller via Tjänsten.
 99. 16.7.
  I enlighet med punktRiQuest kan inte hållas ansvarig för fel, avbrott, otillgänglighet, driftstörningar eller andra fel som relaterar till tjänster tillhandahållna av tredje parter (exempelvis Swish eller BankID). För samtliga anspråk relaterade till sådana tredje parters handlingar eller försummelser hänvisar RiQuest till dessa tredje parters användarvillkor.
 100. 16.8.
  Om skada uppstår ska både Användaren och RiQuest vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. I händelse att någon av parterna försummar denna skyldighet, ska ersättningen reduceras i motsvarande mån.
 101. 17.

  Force Majeure

 102. RiQuest är befriat från skadeståndsskyldighet för skada som Användaren kan lida på grund av händelse som beror på omständigheter utanför RiQuests kontroll, såsom t ex explosion, eld, epidemi eller pandemi, översvämning eller annan olyckshändelse, sabotage, krigshändelse, strejk eller annan arbetskonflikt och förändringar i lagar och bestämmelser eller annat agerande av myndighet. Utöver vad som normalt förstås med händelser utanför RiQuests kontroll skall vidare anses en händelse som gör tillhandahållande av Tjänsten genom RiQuests applikation eller plattform mer kostsamt eller betungande för RiQuests jämfört med de ursprungliga förutsättningarna. 
 103. 18.

  Giltighet och uppsägning

 104. 18.1.
  Avtalet mellan dig och Tjänsteleverantören gäller från den dag då Användarvillkoren ingåtts enligt punkt 1 ovan och tills vidare så länge som du använder Tjänsten.
 105. 18.2.
  Du kan när som helst välja att sluta använda Tjänsten och säga upp detta avtal. Om du vill radera ditt användarkonto och säga upp ditt avtal med Tjänsteleverantören kan du göra detta genom att kontakta oss via e-post som skickas till den e-postadress som anges under punkt 22 nedan. Om en Användare säger upp Användarvillkoren och avslutar sitt användarkonto, kommer Användaren inte längre att ha tillgång till sparad information, dokument eller annat material, såsom skuldebrev. Om det enbart är en av flera parter till ett skuldebrev eller annat dokument, eller annan överenskommelse som genererats via Tjänsten som säger upp avtalet med RiQuest eller avslutar sitt användarkonto kommer skuldebrev och annat material att fortsatt vara tillgängligt för den avtalspart som har kvar sitt användarkonto. Så sker så länge som det finns pågående fordringar knutna till en Användares användarkonto. Det innebär att Innehållet och information från ditt användarkonto kommer fortsätta lagras och vara tillgängligt för motparten så länge som det finns pågående fordringar och som inte också motparten avslutat sitt användarkonto hos RiQuest eller annars medgett radering och sådan radering kan ske enligt tillämpliga lagar. Du kan också få mejl- och sms-påminnelser om betalningar efter det att du avslutat ditt användarkonto hos Riquest beroende på vilka av RiQuests tjänster som valts och som berör det skuldebrevet som du är part i. Om du återupptar din användning av Tjänsten är Användarvillkoren åter tillämpliga mellan dig och RiQuest för sådan användning och gäller tills vidare. 
 106. 18.3.
  RiQuest har rätt att säga upp Användarvillkoren att upphöra med en månads varsel. RiQuest har dock rätt att säga upp Användarvillkoren till omedelbart upphörande i de fall som anges i punktovan samt då: (i) Användaren använder Tjänsten i strid med gällande lagstiftning, förordning, myndighetsbeslut eller bindande myndighetsföreskrifter, (ii) det kan antas att Användaren inte kommer att fullgöra sina åtaganden enligt Användarvillkoren eller annat åtagande som föreligger mot RiQuest eller någon annan användare av Tjänsten. RiQuest kan i sådana fall omedelbart spärra användarkonton, personliga lösenord eller andra säkerhetslösningar. 
 107. 19.

  Övrigt

 108. 19.1.
  Om någon bestämmelse eller del därav i dessa Användarvillkor befinns vara ogiltig, ska detta inte innebära att dessa Användarvillkor i dess helhet är ogiltiga, utan endast att bestämmelsen ifråga bortses utan att detta ska påverka giltigheten och verkställbarheten av övriga bestämmelser.
 109. 19.2.
  Tjänsteleverantörens underlåtenhet att i visst fall eller vid visst tillfälle göra gällande sina rättigheter enligt dessa Användarvillkor ska inte anses innebära ett avstående från att utöva sådana rättigheter vid annat tillfälle eller i andra fall. 
 110. 19.3.
  Tjänsteleverantören har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Användarvillkor. Tjänsteleverantören har vidare rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av vad som framgår av dessa Användarvillkor. 
 111. 20.

  Tillämplig lag och tvistelösen

 112. 20.1.
  Tvist rörande tolkning eller tillämpning av Användarvillkoren samt tvist som uppstår med anledning av eller i samband med Användarens nyttjande av Tjänsten ska avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt.  
 113. 20.2.
  Om du skulle betraktas som konsument i förhållande till RiQuest har du rätt att vända dig till Konsumentverket (konsumentverket.se) för information och vägledning i konsumentfrågor. I händelse av tvist har du i sådant fall rätt att göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en rekommendation om hur tvisten bör lösas. Du kan läsa mer om ARN på www.arn.se
 114. 21.

  Ändring av Användarvillkoren och Tjänsten

 115. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att när som helst, utan ansvar och föregående meddelande därom, ändra eller modifiera Tjänsten eller dessa Användarvillkor, samt avsluta hela eller delar av Tjänsten. Om Tjänsten avslutas i sin helhet kommer Användare att meddelas innan så sker. Om du inte vill acceptera RiQuests ändringar av Användarvillkoren har du rätt att omedelbart och avgiftsfritt säga upp Användarvillkoren till upphörande. Detta innebär att din rätt som användare av Tjänsten upphör.
 116. 22.

  Kontaktinformation

 117. Tjänsten ägs av RiQuest. Om du har frågor angående dessa Användarvillkor eller Tjänsten, vänligen kontakta oss via någon av de sätt som anges i denna punkt. 

  Adress:
  RiQuest Group AB
  B26, Port Anders gata 9
  722 12 Västerås
  Sverige

  Webbadress: www.riquest.com
  E-post: info@riquest.com 
  Telefonnummer: 08-382333
Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra upplevelsen på hemsidan, samt i analys- och marknadsföringssyften. Du hittar mer information om hur datan används i vår Integritetspolicy och cookie policy.